Zolzaya Luvsandorj

Zolzaya Luvsandorj

Data Science fundamentals

17 stories

Zolzaya Luvsandorj

Zolzaya Luvsandorj

Data visualisation

8 stories

Zolzaya Luvsandorj

Zolzaya Luvsandorj

Pandas tips & tricks

10 stories

Zolzaya Luvsandorj

Zolzaya Luvsandorj

Tidy Data Science workflow

6 stories

Zolzaya Luvsandorj

Zolzaya Luvsandorj

NLP tutorials

12 stories